Hoang Trung

F365

- F365 l mt trong nhng ng dng min ph hon ho cho ngi yu thch b mn bng . y l ng dng uy tn hng u ti Vit Nam cho php ngi chi theo di hn...

October 11, 2015 By Hoang Trung

SAO OTP

M xc thc OTP (One Time Password) l mt khu dng 1 ln, c s dng khi thc hin tnh nng bo mt ng nhp ti khon v thanh ton trc tuyn trn h thng.App...

July 29, 2014 By Hoang Trung