For en enklare, sakrare och roligare jakt. Skapa ett jaktomrade med omradesgranser, markera foderplatser och pass for att sedan dela med jaktlagsmedlemmar. Alla jaktlagsmedlemmar kan dela pa administrationen av er mark, och ni bjuder enkelt in till jakt med nagra fa knapptryckningar. Jakttabell for er jaktmark som halls uppdaterad av Svenska Jagareforbundet. Chatta ljudlost i jaktlaget eller med enskild jaktkamrat under pagaende jakt. Markera paskjutet vilt, observation eller eftersok. WeHunts Jaktdagbok sparar avslutade jakter med information om omrade, tidpunkt och de handelser som sker i form av fallda djur, tagna bilder och observationer. WeHunt underlattar for Jaktledaren genom att du kan dokumentera och lagra dina jaktdokument. Genom att ange utgangsdatum for jaktkort och forsakring sa blir du pamind om nagot av dokumenten ar pa vag att bli ogiltigt. Vaderprognoser fran SMHI med timvis visning i 24h och var tredje timme tva dygn framat. Dygnssammanfattning fran dag tre till 10. Solens upp- och nedgang samt manfaser och blir det langrandigt pa pass, kan du aven lasa nyheter fran Svensk Jakt, Jaktjournalen m. fl. Enkel hantering av jaktmarker och satar med vart webbaserade kartverktyg, dar du bland annat kan skriva ut jaktkartan hogupplost utan kostnad och importera kartnalar fran GPX-filer. Ga till www.wehunt. se och logga in pa Mitt WeHunt. Tank pa att kontinuerligt anvandande av GPS i bakgrunden kan paverka batterikapaciteten avsevart. For an easier, safer and more fun hunting. Creating a hunting area by area limits, highlight the feed sites and passports to then share with the hunting party members. All hunting team members can share the administration of your land, and you invite easily into the hunt with a few keystrokes. Hunting Table for your hunting ground that is kept updated by the Swedish Hunters Association. Chat silently hunting team or individual hunting companion while hunting. Mark paskjutet game, observation or tracking. WeHunts Hunting Diary saves finished yachts with information about the area, the time and the events that take place in the form of felled animals, captured images and observations. WeHunt facilitates Hunting Leader by allowing you to record and store your hunting documents. By setting the starting date for the hunting license and insurance and you will be reminded of any of the documents are about to be invalid. Forecasts from SMHI with the hour display of 24h and every three hours, two days ahead. Daily summary of day three to 10. Sunrise and sunset and moon phases, and it becomes tedious to pass, you can also read the news from the Swedish Hunting, Hunting Journal, etc. Easy management of hunting grounds and devils with our web-based mapping tool where you among other can print the map hunting Resolution no cost and import pushpins from GPX files. Go to www.wehunt. se and log on to My WeHunt. Remember that continuous use of GPS running in the background can affect battery capacity considerably.
LicenseFree
Version3.7.4
Operating System Android