Oprav to

Mte problm skrenm, teie vm batria i nejde elektrina? Potrebujete vymeni zmok i opravi klimatizciu? Vytapetova izbu alebo prerobi kpeu? Pomeme vm so vetkmi opravami a prcami vdomcnosti i vo firme. tajte alej adozviete sa ako.Zoznmte sa s pomocnkom na vetko: Oprav toVdnenej dobe m mnoho firiem aj ivnostnkov internetov strnky. Existuj zoznamy, ktor ich eviduj, avak nie ku vetkm sa dostanete. Oprav to je prv sluba na Slovensku poskytovan prostrednctvom webu aj mobilnej aplikcie, ktor disponuje bohatm zoznamom overench remeselnkov a oprv na jednom mieste. Nech sa stane okovek, s Oprav to viete okamite vyhada pomoc.Ako funguje Oprav to?Aplikcia je prehadn ajej pouvanie je absoltne jednoduch. 1. Sta sa zaregistrova 2. Vybra kategriu, do ktorej problm spad3. o najlepie poruchu opsa, prpadne pripoji fotografiu 4. Nakoniec uvies vau adresu pre vyhadanie najvhodnejieho remeselnka5. V prpade, e nepotrebujete opravu ihne, zvolte si de, kedy by vm oprava najviac vyhovovalaAostatn u spravme za vsOprav to vyhad niekokch remeselnkov, ktorch zorad od najvhodnejieho na zklade vzdialenosti, dostupnosti i asovej flexibility. Vy si u len vyberiete, ktor z nich vm vyhovuje najviac.S Oprav to etrite svoj as aj peniazeVaka tomu, e vetko njdete na jednej strnke. Doteraz ste museli zdhavo vyhadva firmy i ivnostnkov na internete, telefonova im, komplikovane im opisova v problm. Odteraz to zvldnete len vyplnenm jednoduchej online objednvky. Hlavnou lohou Oprav to je uahi vm komunikciu sremeselnkmi, pomc pri rchlom rieen vho problmu, vybra si kvalitnho remeselnka za rozumn cenu a na druhej strane, podporova slovensk firmy aivnostnkov, ktor spomocou naej sluby zskaj novch zkaznkov. Nam cieom je, aby ste sa pri vyskytnut akejkovek poruchy vdomcnosti nectili bezmocn austarosten.Vyrieme to spolu!
Price USD 0
License Free
File Size 11.76 MB
Version 1.0
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g