dx5_2.zip

This package supports the following driver models:Crystal PnP Audio System CODEC Crystal PnP Audio System CODEC (Needs Reboot) Crystal PnP Audio System Joystick Crystal PnP Audio System Control Registers Crystal PnP Audio System MPU-401 Compatible Disabled Device Crystal PnP IDE Controller Crystal PnP Audio System CODEC/Joystick ATI VGA Wonder ATI Graphics Ultra (mach8) ATI 8514-Ultra (mach8) ATI Graphics Vantage (mach8) ATI Graphics Wonder (mach32) ATI Graphics Xpression (mach64) ATI WinTurbo (mach64) ATI Graphics Ultra Pro (mach32) ATI Graphics Ultra Pro EISA (mach32) ATI Graphics Pro Turbo (mach64) ATI Graphics Ultra Pro PCI (mach32) ATI Graphics Pro Turbo PCI (mach64) ATI Rage/Rage II PCI (ati_m64) ATI Rage/Rage II+ PCI (ati_m64) Boca Voyager (C&T) ELSA WINNER 1280 (C&T) ELSA WINNER/2-1280 (C&T) Chips & Tech. Super VGA Chips & Tech. Accelerator Chips & Technologies 64310 PCI Chips & Technologies 65545 PCI Chips & Technologies 65548 PCI Chips & Technologies 65550 PCI Chips & Technologies 65554 PCI Orchid Kelvin 64 (Cirrus Logic) Orchid Kelvin EZ (Cirrus Logic) STB Horizon (Cirrus Logic) STB Horizon Plus (Cirrus Logic) STB Nitro (Cirrus Logic) DFI WG-1000 (Cirrus Logic) DFI WG-1000VL Plus (Cirrus Logic) DFI WG-1000VL/4 Plus (Cirrus Logic) Boca SuperVGA (Cirrus Logic) Boca SuperX (Cirrus Logic) Number Nine FlashPoint 32 (Cirrus Logic) Number Nine FlashPoint 64 (Cirrus Logic) Diamond SpeedStar Pro (Cirrus Logic) Diamond SpeedStar Pro SE Diamond SpeedStar 64 Spider 32 VLB (Cirrus Logic) Spider 32Plus VLB (Cirrus Logic) Spider 64 (Cirrus Logic) Genoa Digital Video Wizard 1000 (Cirrus Logic) Genoa WindowsVGA 24 Turbo (Cirrus Logic) Genoa WindowsVGA 64 Turbo (Cirrus Logic) Cirrus Logic Cirrus Logic 5429/30/34 Cirrus Logic 7542 PCI Cirrus Logic 7543 PCI Cirrus Logic 5430/40 PCI Cirrus Logic 5434 PCI Cirrus Logic 5436 PCI Cirrus Logic 7548 PCI Cirrus Logic 5446 PCI Cirrus Logic 5462 PCI Actix ProSTAR (Cirrus Logic) Actix ProSTAR 64 (Cirrus Logic) Cardinal VIDEOcolor (Cirrus Logic) Cardinal VIDEOspectrum (Cirrus Logic) Delta Geometry Processor Permedia Number Nine Imagine 128 Matrox MGA Millennium Matrox MGA Mystique 3Dfx Interactive Inc. (VooDoo) NeoMagic MagicGraph 128 VL NeoMagic MagicGraph 128 PCI NeoMagic MagicGraph 128V NeoMagic MagicGraph 128ZV 3Dlabs Inc. (Permedia) Rendition Verite 1000 PCI Video Logic 928Movie (S3) Paradise Bahamas (S3) Paradise Barbados 64 (S3) Orchid Fahrenheit 1280 Plus (S3) Orchid Fahrenheit Pro 64 (S3) Orchid Fahrenheit VA (S3) S3 911/924 S3 S3 928 PCI S3 Vision864 PCI S3 Vision964 PCI S3 Trio32 PCI S3 Trio32/64 PCI S3 Vision868 PCI S3 Vision968 PCI S3 Trio64V+ S3 ViRGE(DX/GX)385 PCI S3 ViRGE/VX 988 PCI S3 ViRGE 325 PCI S3 Trio64UV+ S3 Aurora64V+ S3 Trio64V2(DX/GX) STB Pegasus (S3) STB PowerGraph Pro (S3) STB PowerGraph VL-24 (S3) DFI WG-3000P (S3) Number Nine GXE (S3) Number Nine GXE64 (S3) Number Nine GXE64 Pro (S3) Number Nine 9FX Vision 330 (S3) Number Nine 9FX Motion 531 (S3) Number Nine 9FX Motion 771 (S3) Diamond Stealth VRAM (S3) Diamond Stealth 24 (S3) Diamond Stealth 64 Video VRAM PCI Diamond Stealth 64 DRAM PCI Diamond Stealth 64 PCI Diamond Stealth Pro Diamond Stealth SE VLB Diamond Stealth 64 DRAM VLB Diamond Stealth 64 VRAM VLB Diamond Stealth 64 Video VRAM VLB Diamond Stealth Video VLB Diamond Stealth SE PCI Diamond Stealth Video PCI Spider Tarantula 64 (S3) Genoa Phantom 64 (S3) ELSA WINNER 1000 VL (S3) ELSA WINNER 1000AVI (S3) ELSA WINNER 1000PRO (S3) ELSA WINNER 1000Trio (S3) ELSA WINNER 2000 VL (S3) ELSA WINNER 2000PRO (S3) DEC PC76H-EA (S3) DEC PC76H-EB (S3) DEC PC76H-EC (S3) DEC PCXAG-AJ (S3) DEC PCXAG-AK (S3) DEC PCXAG-AN (S3) Actix GraphicsEngine 32I VL (S3) Actix GraphicsEngine 32VL Plus (S3) Actix GraphicsEngine 64 (S3) Actix GraphicsEngine Ultra 64 (S3) Actix GraphicsEngine Ultra Plus (S3) Actix GraphicsEngine Ultra VL Plus (S3) miroMedia 3D Hercules Graphite 64 (S3) Hercules Graphite Terminator 64 (S3) Hercules Graphite Terminator Pro (S3) Trident 9320 PCI (v6.00.20) Trident 9440 PCI (v6.00.20) Trident 9685/9680/9682/9385/9382/9385-1 PCI (v6.00.20) Orchid ProDesigner II (Tseng) STB Ergo MCX (Tseng) STB LightSpeed (Tseng) STB MVP-2X (Tseng) STB MVP-4X (Tseng) DFI WG-5000 (Tseng) Diamond Stealth 32 (Tseng) Diamond SpeedStar (Tseng) Diamond SpeedStar 24 (Tseng) Genoa Phantom 32I (Tseng) Hercules Dynamite (Tseng) Hercules Dynamite Pro (Tseng) Tseng Labs ET4000 Tseng Labs ET4000/W32 Tseng Labs ET4000/W32 PCI Tseng Labs ET6000 PCI Paradise Accelerator Ports O'Call (WD) Paradise Accelerator VL Plus (WD) Paradise Super VGA (WD) DFI WG-6000VL (WD) Diamond SpeedStar 24X (WD) Western Digital Western Digital (512K) Compaq Notebook Display (WD) IBM ThinkPad 755cx (WD) Diamond Monster Sound Creative Sound Blaster 16 or AWE-32 or compatible sound device Creative Sound Blaster 16 Plug and Play Creative Advanced Wave Effects Synthesis for AWE 32 Creative AWE64 Wavetable MIDI (AWE32 compatible) Creative AWE64 Gold Wavetable MIDI (AWE32 compatible) Creative AWE64-Compatible Wavetable MIDI (AWE32 compatible) Creative AWE64 16-bit Audio (SB16 compatible) Creative AWE64 Gold 16-bit Audio (SB16 compatible) Creative AWE64-Compatible 16-bit Audio (SB16 compatible) Aztech Sound Galaxy Nova 16 Aztech Sound Galaxy Washington 16 Intel Native Audio Sound Blaster or compatible sound device Sound Blaster Pro or compatible sound device MS Windows Sound System Compatible Windows Sound System Sound Blaster Emulation ES688 AudioDrive ES688 Plug And Play AudioDrive ES1488 AudioDrive ES488 AudioDrive ES1688 AudioDrive ES1688 Plug And Play AudioDrive ES1788 AudioDrive ES1788 Plug and Play AudioDrive Media Vision Thunder Board Media Vision Pro/Premium 3D Media Vision Pro Audio Spectrum 16/Basic Media Vision Pro Audio Spectrum 16/Studio with SCSI Media Vision Pro Audio Deluxe/ProSonic/Jazz-16 Media Vision Pro Audio Spectrum Plus Media Vision Pro Audio Spectrum 16/Plus/Studio Audio Media Vision Sound Blaster Compatibility Compaq Business Audio New Media .WAVjammer audio adapter Crystal PnP Audio System CODEC (datorn mÃ¥ste startas om) Crystal PnP Audio System-styrspak Crystal PnP Audio System-styrregister Crystal PnP Audio System MPU-401-kompatibel Inaktivera enhet Crystal PnP IDE-styrenhet Crystal PnP Audio System CODEC/styrspak Delta Geometry-processor Creative Sound Blaster 16 eller AWE-32-kompatibla enheter Creative Advanced Wave Effects Synthesis för AWE 32 Creative AWE64 Wavetable MIDI (AWE32-kompatibel) Creative AWE64 Gold Wavetable MIDI (AWE32 -kompatibel) Creative AWE64-Compatible Wavetable MIDI (AWE32-kompatibel) Creative AWE64 16-bit Audio (SB16-kompatibel) Creative AWE64 Gold 16-bit Audio (SB16-kompatibel) Creative AWE64-Compatible 16-bit Audio (SB16-kompatibel) Códec del sistema de sonido PNP de Crystal Códec del sistema de sonido PNP de Crystal (requiere reinicio) Joystick del sistema de sonido PNP de Crystal Registros de control del sistema de sonido PNP de Crystal Compatible con MPU-401 del sistema de sonido PnP de Crystal Dispositivo desactivado Controlador IDE PnP de Crystal Códec/joystick del sistema de sonido PNP de Crystal Procesador Delta Geometry Dispositivo de sonido Creative Sound Blaster 16 ó AWE-32 o compatible Creative Advanced Wave Effects Synthesis para AWE 32 Creative AWE64 Wavetable MIDI (compatible con AWE32) Creative AWE64 Gold Wavetable MIDI (compatible con AWE32) Creative AWE64-Compatible Wavetable MIDI (compatible con AWE32) Creative AWE64 16-bit Audio (compatible con SB16) Creative AWE64 Gold 16-bit Audio (compatible con SB16) Creative AWE64-Compatible 16-bit Audio (compatible con SB16) Ã?ðîãðàììà ñæàòèÿ çâóêà Crystal PnP Audio System Ã?ðîãðàììà ñæàòèÿ çâóêà Crystal PnP Audio System (íåîáõîäèìà ïåðåçàãðóçêà) Ã?æîéñòèê Crystal PnP Audio System Ã?ïðàâëÿþùèå ðåãèñòðû Crystal PnP Audio System MPU-401-ñîâìåñòèìàÿ ïëàòà Crystal PnP Audio System Ã?òêëþ÷åííûå óñòðîéñòâà Ã?îíòðîëëåð IDE Crystal PnP Ã?ðîãðàììà ñæàòèÿ Crystal PnP Audio System/äæîéñòèê Creative Sound Blaster 16 èëè AWE-32 èëè ñîâìåñòèìàÿ Ã?èíòåçàòîð ðàñøèðåííûõ ýôôåêòîâ äëÿ Creative AWE 32 Ã?àáëèöà çâóêîâ MIDI Creative AWE64 (AWE32-ñîâìåñòèìàÿ) Ã?àáëèöà çâóêîâ MIDI Creative AWE64 Gold (AWE32-ñîâìåñòèìàÿ) Ã?àáëèöà çâóêîâ MIDI Creative AWE64-ñîâìåñòèìàÿ MIDI (AWE32-ñîâìåñòèìàÿ) Creative AWE64 16-áèò (SB16-ñîâìåñòèìàÿ) Creative AWE64 Gold 16-áèò (SB16-ñîâìåñòèìàÿ) Creative AWE64-ñîâìåñòèìàÿ 16-áèò (SB16-ñîâìåñòèìàÿ) CODEC systemu dŸwiêku Crystal PnP CODEC systemu dŸwiêku Crystal PnP (wymaga ponownego uruchomienia komputera) Joystick systemu dŸwiêku Crystal PnP Rejestry sterowania systemu dŸwiêku Crystal PnP System dŸwiêku Crystal PnP zgodny z MPU-401 Urz¹dzenie wy³¹czone Kontroler IDE Crystal PnP CODEC/Joystick systemu dŸwiêku Crystal PnP Creative Sound Blaster 16 lub AWE-32 lub inne zgodne urz¹dzenie dŸwiêkowe Creative Advanced Wave Effects Synthesis dla AWE 32 Creative AWE64 Wavetable MIDI (zgodny z AWE32) Creative AWE64 Gold Wavetable MIDI (zgodny z AWE32) Creative AWE64-Compatible Wavetable MIDI (zgodny z AWE32) Creative AWE64 16-bit Audio (zgodny z SB16) Creative AWE64 Gold 16-bit Audio (zgodny z SB16) Creative AWE64-Compatible 16-bit Audio (zgodny z SB16) PC-9821 Cyber9320 (Trident) PC-9821 Nd2,Ne3,Nx,Lt2,Na7/H3/HC7 (Trident) PC-9821 Na7/H5/H7,Na9/12,La7/10 (Trident) PC-9821 GD5428 (Cirrus) PC-9821 Be,Bs,Bp (Cirrus) PC-9821 Cs2 (Cirrus) PC-9821 Bf,SV98 (Cirrus) PC-9821 Ns (Cirrus) PC-9821 Ts (Cirrus) PC-9821 Np,Es (Cirrus) PC-9821 Ne2 (Cirrus) PC-9821 Nd (Cirrus) PC-9821 Nf (Cirrus) ³¨Ã?Ã?Ã?³ ±¸¾Ã?Ã?°Ã? Ã?Ã?°Ã?Ã? B3 (Cirrus) PC-9821 32 Ã?Ã?¯Ã? ³¨Ã?Ã?Ã?³ ±¸¾Ã?Ã?°Ã? (Cirrus) PC-9821 Xe (Cirrus) PC-9821 Cb (Cirrus) PC-9821 Cx,Cf (Cirrus) PC-9821 Xe10,Xa7e,Xb10 (Cirrus) PC-9821 V7/S5K/S7K,V10/S5K/S7K (Cirrus) PC-9821 V12/13/16/20 (Cirrus) PC-9821 Xc13/S5A/S5B (Cirrus) PC-9821 Cb2 (Cirrus) PC-9821 Cx2/3/13,Cb3/10 (Cirrus) PC-9821 V7/C4K,V10/C4R (Cirrus) PC-9821 GD5446 (Cirrus) PC-9821 Cu10,Ct16 (Cirrus) PC-9821 Xc13/S5A2/S5B2,Xc16 (Cirrus) PC-9821 GD7543 (Cirrus) PC-9821 Nb7 (Cirrus) PC-9821 GD7548 (Cirrus) PC-9821 Na12/13,Cr13,Nb10 (Cirrus) PC-9821 GD7555 (Cirrus) PC-9821 Nr12/13 (Cirrus) PC-9821 Ls12/150,La13 (Cirrus) ³¨Ã?Ã?Ã?³ ±¸¾Ã?Ã?°Ã? Ã?Ã?°Ã?Ã? A2 (Matrox) Ã?Ã?¶Ã?° ³¨Ã?Ã?Ã?³ ±¸¾Ã?Ã?°Ã? Ã?Ã?°Ã?Ã? X/VRAM (Matrox) Ã?Ã?¶Ã?° ³¨Ã?Ã?Ã?³ ±¸¾Ã?Ã?°Ã? Ã?Ã?°Ã?Ã? X2/VRAM 3Dâ??Ã?â?°Å¾ (Matrox) PC-9821 MGA-1064SG (Matrox) PC-9821 V166/S5/S7,V200/S7/SZ/M7 (Matrox) ³¨Ã?Ã?Ã?³ ±¸¾Ã?Ã?°Ã? Ã?Ã?°Ã?Ã? A (S3) ³¨Ã?Ã?Ã?³ ±¸¾Ã?Ã?°Ã? Ã?Ã?°Ã?Ã? B (S3) Ã?Ã?¶Ã?° ³¨Ã?Ã?Ã?³ ±¸¾Ã?Ã?°Ã? Ã?Ã?°Ã?Ã? A/VRAM (S3) Ã?Ã?¶Ã?° ³¨Ã?Ã?Ã?³ ±¸¾Ã?Ã?°Ã? Ã?Ã?°Ã?Ã? B/VRAM (S3) PC-9821 86C928 (S3) PC-9821 As2,Ap2,An (S3) PC-9821 Vision864 (S3) PC-9821 As3,Ap3,Xs,Xp,Xn (S3) PC-9821 TGUI968x,Cyber938x,Providia9685 (Trident) PC-9821 Xa7/9/10/12/13/16/20,Xv13,Xc13 (Trident) PC-9821 V13/16/20 (Trident) PC-9821 Ra18/20 (Trident) PC-9821 Na15 (Trident) PC-9821 Nr15/150/166 (Trident) PC-9821 Cu13/16,Ct20,C200 (Trident) Creative Labs Sound Blaster 16 for PC98 PC-9801-73 PC-9801-86 â??Ã?â??½â??Ã?Å?Ã?Š· PC-9821Np PCM Mate-X PCM 98CanBe Sound PCM Sound Card (PC-9801N-J04) 98CanBe PCM/Mixer Driver â??àâ?¢â?? OPL3 FM â?°Â¹Å?¹ Å Oâ?¢â?? MIDI Ã?Ã?°Ã? YMF701Å?Ã?Š· Sound System YMF701Å?Ã?Š· Sound System(Å gâ??£FMâ??Ã?â??Ã?) YMF701Å?Ã?Š· MPU401 YMF701Å?Ã?Š· MPU401(IRQ5) YMF701Å?Ã?Š· MPU401 Out YMF715Å?Ã?Š· Sound System YMF715Å?Ã?Š· Sound System(Å gâ??£FMâ??Ã?â??Ã?) YMF715Å?Ã?Š· MPU401 YMF715Å?Ã?Š· MPU401 Out ¹Ã?°Ã?Ã?Ã?°Ã? ¼Ã?®²½Ã?¨¯¸ PC-9801-118 â??ñPnP Æ?â???[Æ?h(Æ?pÆ?Æ?RÆ?â??â??{â??Ã?â?¡@) MIDIÅ â??â??è?žâ??Ã?â??¢Žgâ??p PC-9801-118 â??ñPnP Æ?â???[Æ?h(Æ?pÆ?Æ?RÆ?â??â??{â??Ã?â?¡@) MIDIÅ â??â??è?žâ??Ã?Žgâ??p PC-9801-118 â??ñPnP Æ?â???[Æ?h(Æ?pÆ?Æ?RÆ?â??â??{â??Ã?â?¡B) MIDIÅ â??â??è?žâ??Ã?â??¢Žgâ??p PC-9801-118 â??ñPnP Æ?â???[Æ?h(Æ?pÆ?Æ?RÆ?â??â??{â??Ã?â?¡B) MIDIÅ â??â??è?žâ??Ã?Žgâ??p PC-9801-118 â??ñPnP Æ?â???[Æ?h(Æ?pÆ?Æ?RÆ?â??â??{â??Ã?â?¡Aâ?¡Câ?¡D) MIDIÅ â??â??è?žâ??Ã?â??¢Žgâ??p PC-9801-118 â??ñPnP Æ?â???[Æ?h(Æ?pÆ?Æ?RÆ?â??â??{â??Ã?â?¡Aâ?¡Câ?¡D) MIDIÅ â??â??è?žâ??Ã?Žgâ??p PC-9801-118 PnP Æ?â???[Æ?h(Æ?pÆ?Æ?RÆ?â??â??{â??Ã?â?¡@) MIDIÅ â??â??è?žâ??Ã?â??¢Žgâ??p PC-9801-118 PnP Æ?â???[Æ?h(Æ?pÆ?Æ?RÆ?â??â??{â??Ã?â?¡@) MIDIÅ â??â??è?žâ??Ã?Žgâ??p PC-9801-118 PnP Æ?â???[Æ?h(Æ?pÆ?Æ?RÆ?â??â??{â??Ã?â?¡B) MIDIÅ â??â??è?žâ??Ã?â??¢Žgâ??p PC-9801-118 PnP Æ?â???[Æ?h(Æ?pÆ?Æ?RÆ?â??â??{â??Ã?â?¡B) MIDIÅ â??â??è?žâ??Ã?Žgâ??p PC-9801-118 PnP Æ?â???[Æ?h(Æ?pÆ?Æ?RÆ?â??â??{â??Ã?â?¡Aâ?¡Câ?¡D) MIDIÅ â??â??è?žâ??Ã?â??¢Žgâ??p PC-9801-118 PnP Æ?â???[Æ?h(Æ?pÆ?Æ?RÆ?â??â??{â??Ã?â?¡Aâ?¡Câ?¡D) MIDIÅ â??â??è?žâ??Ã?Žgâ??p Crystal PnP Audio System CODEC (´Ã?½Ã? ºÃ?Ã?®Ã?Ã?¾Ã? Ã?Ã?) Crystal PnP Audio System Ã?¶Ã?Ã?½ºÃ?½ Crystal PnP Audio System Ã?Ã?Ã?®·Ã? ·¹Ã?ö½ºÃ?Ã? Crystal PnP Audio System MPU-401 Ã?£Ã?¯ »ç¿ë ¾Ã?Ã?Ã?´Ã? Ã?Ã¥Ã?¡ Crystal PnP IDE Ã?Ã?Ã?®·Ã?·¯ Crystal PnP Audio System CODEC/Ã?¶Ã?Ã?½ºÃ?½ Creative Sound Blaster 16 ¶Ã?´Ã? AWE-32 ¶Ã?´Ã? Ã?£Ã?¯ »ç¿îµå Ã?Ã¥Ã?¡ Creative Advanced Wave Effects Synthesis(AWE 32¿ë) Creative AWE64 Wavetable MIDI (AWE32 Ã?£Ã?¯) Creative AWE64 Gold Wavetable MIDI (AWE32 Ã?£Ã?¯) Creative AWE64-Compatible Wavetable MIDI (AWE32 Ã?£Ã?¯) Creative AWE64 16-bit Audio (SB16 Ã?£Ã?¯) Creative AWE64 Gold 16-bit Audio (SB16 Ã?£Ã?¯) Creative AWE64-Compatible 16-bit Audio (SB16 Ã?£Ã?¯) Crystal PnP Audio System CODEC (?Ã?â?¹Nâ??®â??ªâ?¢Kâ??v) Ã?Ã?Ã?Ã?²½â??ðŽgâ??pâ?¢sâ?°Ã?â??Ã?â??·â??é Creative Sound Blaster 16?AAWE-32 â??Ã?â??½â??Ã?»³Ã?Ã?Ã? Ã?Ã?Ã?Ã?²½Å?Ã?Š· Creative AWE64 Wavetable MIDI (AWE32 Å?Ã?Š·) Creative AWE64 Gold Wavetable MIDI (AWE32 Å?Ã?Š·) Creative AWE64-Compatible Wavetable MIDI (AWE32 Å?Ã?Š·) Creative AWE64 16-bit Audio (SB16 Å?Ã?Š·) Creative AWE64 Gold 16-bit Audio (SB16 Å?Ã?Š·) Creative AWE64-Compatible 16-bit Audio (SB16 Å?Ã?Š·) CODEC Crystal PnP Audio System CODEC Crystal PnP Audio System (necessita riavvio) Joystick Crystal PnP Audio System Registri di controllo Crystal PnP Audio System Crystal PnP Audio System compatibile MPU-401 Periferica disabilitata Controller IDE PnP Crystal CODEC/Joystick Crystal PnP Audio System Creative Sound Blaster 16 o AWE-32 o periferica audio compatibile Sintetizzatore Creative Advanced Wave Effects per AWE 32 Creative AWE64 Wavetable MIDI (compatibile AWE32) Creative AWE64 Gold Wavetable MIDI (compatibile AWE32) Creative AWE64-Compatible Wavetable MIDI (compatibile AWE32) Creative AWE64 16-bit Audio (compatibile SB16) Creative AWE64 Gold 16-bit Audio (compatibile SB16) Creative AWE64-Compatible 16-bit Audio (compatibile SB16) Crystal PnP hangrendszer CODEC Crystal PnP hangrendszer CODEC (újraindítás szükséges) Crystal PnP hangrendszer botkormány Crystal PnP hangrendszer vezérlõ regiszterek Crystal PnP hangrendszer MPU-401 kompatíbilis Tiltott eszköz Crystal PnP IDE vezérlõ Crystal PnP hangrendszer CODEC/botkormány Delta geometria processzor Creative Sound Blaster 16 vagy AWE-32 vagy kompatíbilis hangeszköz Creative AWE64 hullámtábla MIDI (AWE32 kompatíbilis) Creative AWE64 Gold hullámtábla MIDI (AWE32 kompatíbilis) Creative AWE64-kompatíbilis hullámtábla MIDI (AWE32 kompatíbilis) Creative AWE64 16-bites hang (SB16 kompatíbilis) Creative AWE64 Gold 16-bites hang (SB16 kompatíbilis) Creative AWE64-kompatíbilis 16-bites hang (SB16 kompatíbilis) Crystal PnP Audio System CODEC (Neustart notwendig) Deaktiviertes Gerät Delta-Geometrie-Prozessor Creative Sound Blaster 16, AWE-32 oder kompatibles Audiogerät Creative Sound Blaster 16 Plug & Play Creative Advanced Wave Effects Synthesis für AWE 32 Creative AWE64 Wavetable MIDI (AWE32 kompatible) Creative AWE64 Gold Wavetable MIDI (AWE32 kompatible) Creative AWE64-Compatible Wavetable MIDI (AWE32 kompatible) Creative AWE64 16-bit Audio (SB16 kompatible) Creative AWE64 Gold 16-bit Audio (SB16 kompatible) Creative AWE64-Compatible 16-bit Audio (SB16 kompatible) CODEC système audio Plug-and-Play Crystal CODEC système audio Plug-and-Play Crystal (nécessite un redémarrage) Manette de jeu système audio Plug-and-Play Crystal Registres système audio Plug-and-Play Crystal Compatible MPU-401 système audio Plug-and-Play Crystal Périphérique désactivé Contrôleur IDE Plug-and-Play Crystal CODEC/Manette de jeu système audio Plug-and-Play Crystal Processeur Delta Geometry Périphérique son compatible Creative Sound Blaster 16 ou AWE-32 Creative Sound Blaster 16 Plug-and-Play Creative Advanced Wave Effects Synthesis pour AWE 32 Creative AWE64 Wavetable MIDI (compatible AWE32) Creative AWE64 Gold Wavetable MIDI (compatible AWE32) Creative AWE64-Compatible Wavetable MIDI (compatible AWE32) Creative AWE64 16-bit Audio (compatible SB16) Creative AWE64 Gold 16-bit Audio compatible SB16) Creative AWE64-Compatible 16-bit Audio (compatible SB16) Crystal PnP Audio System CODEC (tarvitsee uudelleen käynnistyksen) Crystal PnP Audio System MPU-401 -yhteensopiva Käytöstä poistettu laite Delta-geometriasuoritin Creative Sound Blaster 16 tai AWE-32 tai yhteensopiva äänilaite Creative AWE64 Wavetable MIDI (AWE32-yhteensopiva) Creative AWE64 Gold Wavetable MIDI (AWE32-yhteensopiva) Creative AWE64-Compatible Wavetable MIDI (AWE32-yhteensopiva) Creative AWE64 16-bit Audio (SB16-yhteensopiva) Creative AWE64 Gold 16-bit Audio (SB16-yhteensopiva) Creative AWE64-Compatible 16-bit Audio (SB16-yhteensopiva) Crystal PnP Audio System CODEC (vereist opnieuw opstarten) Crystal PnP Audio System-joystick Crystal PnP Audio System-beheerregister Crystal PnP Audio System MPU-40-compatibel Uitgeschakeld apparaat Crystal PnP IDE-controller Creative Sound Blaster 16 of AWE-32 of compatibel geluidsstuurprogramma Creative Sound Blaster 16 Plug en Play Creative Advanced Wave Effects Synthesis voor AWE 32 Creative AWE64 Wavetable MIDI (AWE32-compatibel) Creative AWE64 Gold Wavetable MIDI (AWE32-compatibel) Creative AWE64-Compatibel Wavetable MIDI (AWE32-compatibel) Creative AWE64 16-bit Audio (SB16-compatibel) Creative AWE64 Gold 16-bit Audio (SB16-compatibel) Creative AWE64-Compatibel 16-bit Audio (SB16 compatibel) Crystal PnP-lydsystem CODEC Crystal PnP-lydsystem CODEC (kræver genstart) Crystal PnP-lydsystemsjoystick Crystal PnP-lydsystemkontrolregistre Crystal PnP-lydsystem MPU-401-kompatibel Deaktiverede enheder Crystal PnP-lydsystem CODEC/joystick Sound Blaster 16, AWE-32 eller Sound Blaster kompatibel lydenhed Creative Advanced Wave Effects Synthesis til AWE 32 Creative AWE64 Gold Wavetable MIDI (AWE32-kompatibel) Creative AWE64-kompatibel Wavetable MIDI (AWE32 compatible) Creative AWE64 16-bit lyd (SB16-kompatibel) Creative AWE64 Gold 16-bit lyd (SB16-kompatibel) Creative AWE64-kompatibel 16-bit lyd (SB16-kompatibel) Crystal PnP Audio System CODEC (nutný restart) Pákový ovladaè Crystal PnP Audio System Registry Crystal PnP Audio System Control Kompatibilní s Crystal PnP Audio System MPU-401 Vypnuté zaøízení Ã?adiè Crystal PnP IDE Kodek/pákový ovladaè Crystal PnP Audio System Creative Sound Blaster 16 nebo AWE-32 nebo kompatibilní zvukové zaøízení Creative Advanced Wave Effects Synthesis pro AWE 32 Creative AWE64 Wavetable MIDI (kompatibilní s AWE32) Creative AWE64 Gold Wavetable MIDI (kompatibilní s AWE32) Creative AWE64-Compatible Wavetable MIDI (kompatibilní s AWE32) Creative AWE64 16-bit Audio (kompatibilní s SB16) Creative AWE64 Gold 16-bit Audio (kompatibilní s SB16) Creative AWE64-Compatible 16-bit Audio (kompatibilní s SB16) Crystal PnP Audio System CODEC (»Ã?­n­«·s¶}¾÷) Crystal PnP Audio System ·n±ì Crystal PnP Audio System Control µn¿ýµ{¦¡ Crystal PnP Audio System MPU-401 ¬Ã?®e °±¥Ã?ªº¸Ã?¸m Crystal PnP IDE ±±¨î¥d Crystal PnP Audio System CODEC/·n±ì Delta Geometry ³B²z¾¹ Creative Sound Blaster 16 ©Ã? AWE-32 ©Ã?¬Ã?®e­µ®Ã?¸Ã?¸m Creative AWE64 Wavetable MIDI (AWE32 ¬Ã?®e) Creative AWE64 Gold Wavetable MIDI (AWE32 ¬Ã?®e) Creative AWE64-Compatible Wavetable MIDI (AWE32 ¬Ã?®e) Creative AWE64 16-bit Audio (SB16 ¬Ã?®e) Creative AWE64 Gold 16-bit Audio (SB16 ¬Ã?®e) Creative AWE64-Compatible 16-bit Audio (SB16 ¬Ã?®e) Crystal PnP Ã?ôÃ?µÃ?µÃ?³ CODEC Crystal PnP Ã?ôÃ?µÃ?µÃ?³ CODEC (Ã?èÃ?ªÃ?Ã?Ã?Ã?Ã?ô¶¯) Crystal PnP Ã?ôÃ?µÃ?µÃ?³Ã?Ã?Ã?·¸Ã? Crystal PnP Ã?ôÃ?µÃ?µÃ?³¿Ã?Ã?Ã?¼Ã?´æÃ?÷ Crystal PnP Ã?ôÃ?µÃ?µÃ?³ MPU-401 ¼æÃ?Ã? ½ûÃ?Ã?µÃ?Ã?豸 Crystal PnP IDE ¿Ã?Ã?Ã?Ã?÷ Crystal PnP Ã?ôÃ?µÃ?µÃ?³ CODEC/Ã?Ã?Ã?·¸Ã? Diamond Monster Ã?ùÃ?ô Creative Ã?ù°Ã?¿¨ 16 »ò AWE-32 »ò¼æÃ?Ã?Ã?ùÃ?ôÃ?豸 Creative Ã?ù°Ã?¿¨ 16 ²åÃ?ë¼´Ã?Ã? Creative AWE 32 ¸Ã?¼¶Ã?ù²¨Ã?ôÃ?§ºÃ?³Ã? Creative AWE64 Wavetable MIDI (AWE32 ¼æÃ?Ã?) Creative AWE64 Gold Wavetable MIDI (AWE32 ¼æÃ?Ã?) Creative AWE64-Compatible Wavetable MIDI (AWE32 ¼æÃ?Ã?) Creative AWE64 16-Ã?» Ã?ôÃ?µ (SB16 ¼æÃ?Ã?) Creative AWE64 Gold 16-Ã?» Ã?ôÃ?µ (SB16 ¼æÃ?Ã?) Creative AWE64-Compatible 16-Ã?» Ã?ôÃ?µ (SB16 ¼æÃ?Ã?) Crystal PnP Audio System CODEC (reinicialização necessária) Registradores de controle Crystal PnP Audio System Crystal PnP Audio System compatível com MPU-401 Dispositivo desativado Controlador IDE Crystal PnP Processador geométrico Delta Creative Sound Blaster 16 ou AWE-32 or placa de som compatível Creative AWE64 Wavetable MIDI (compatível com AWE32) Creative AWE64 Gold Wavetable MIDI (compatível com AWE32) Creative AWE64-Compatible Wavetable MIDI (compatível com AWE32) Creative AWE64 16-bit Audio (compatível com SB16) Creative AWE64 Gold 16-bit Audio (compatível com SB16) Creative AWE64-Compatible 16-bit Audio (compatível com SB16)
Price USD 0
License Free
File Size 56.1 MB
Version 1998-01-23
Operating System Windows 95, Windows 2003, Windows 2000, Windows 98, Windows, Windows XP, Windows NT
System Requirements
 • Windows NT 4 SP 6
 • Windows 2003 SP 1
 • Windows XP AMD 64-bit
 • Windows XP 64-bit SP 1
 • Windows NT 4 SP 2
 • Windows 2000 SP 1
 • Windows 2003 64-bit
 • Windows 2003 AMD 64-bit
 • Windows XP 64-bit SP 2
 • Windows NT 4 SP 3
 • Windows 2000 SP 2
 • Windows Server 2003 x64 R2
 • Windows 2000
 • Windows 2003 64-bit SP 1
 • Windows Vista AMD 64-bit
 • Windows XP Itanium 64-bit
 • Windows NT 4 SP 4
 • Windows 2000 SP 3
 • Windows NT 4
 • Windows XP 32-bit
 • Windows XP SP 1
 • Windows Server 2003 x86 R2
 • Windows ME
 • Windows 2003 Itanium 64-bit
 • Windows NT 4 SP 5
 • Windows 2000 SP 4
 • Windows Vista 32-bit
 • Windows XP 64-bit
 • Windows NT 4 SP 1
 • Windows Server 2008 x64
 • Windows NT 3
 • Windows Server 2008 x86
 • Windows XP
 • Windows Server 2008
 • Windows 2003
 • Windows Vista Itanium 64-bit
 • Windows XP Itanium 64-bit SP 1
 • Windows 2003 32-bit
 • Windows XP Itanium 64-bit SP 2
 • Windows XP SP 2
 • Windows 95
 • Windows 98
 • Windows Vista
 • Windows NT
 • Windows 2003 Itanium 64-bit SP 1
 • Windows XP Pro