NovalandCare

ng dng l tin ch cho c dn ca cc d n do Novaland pht trin v Proman qun l. ng dng cho php ngi dng tip cn nhanh nht cc thng tin, tin tc lin quan n vic qun l, vn hnh chung c cng nh cc thng bo gi cho mi c dn. Thng qua ng dng ny, ngi dng cn c th t lch s dng cc phng tin gii tr trong ta nh, hoc c th gi cc yu cu, xut, phn nh n ban qun l ta nh cng nh c th tra cu c cc tin ch gn khu chung c mnh ang sinh sng. ng dng tng thch vi h iu hnh Android v iOS. C dn ca bt c d n no do Novaland pht trin u c th ti v in thoi v s dng giao tip vi Ban qun l ta nh.
Price USD 0
License Free
File Size 15.54 MB
Version 1.2
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g