HUMIDITY CALCULATOR / KALKULATOR WILGOTNOCI

Hygro-Calc HUMIDITY CALCULATOR LAB-EL LAB-EL HUMIDITY CALCULATOR computer program was designed for basic calculation of humidity measurements. This kind of calculations are often required in meteorology, when designing air conditioning systems, during manufacturing processes as well as in laboratories (e.g. when calibrating measurement equipment). This program allows users to convert one set of humidity parameters into another. LAB-EL HUMIDITY CALCULATOR computer program calculates uncertainty results. These are taken from uncertainty of input data (introduced by the user through the input window) and the uncertainty of formula used for moisture calculation.The results are true with respect to over water or to over ice, depending on whether there is water or frost (ice) in the chilled mirror hygrometer or psychrometer. The input and counted data values are as follow: DP - dew point temperature, FP - frost point temperature, RH - relative humidity with respect to water (or to ice), T - air temperature, Tw/Ti - the wet-bulb (or ice-bulb) temperature in psychrometer, P1 - air pressure at point 1, where input values are defined, P2 - air pressure at point 2, where values are calculated, PPMV - volume of water vapour in dry air (ppm, parts per million), PPMW - mixing ratio, weight of water vapour in dry air (ppm, parts per million), x - mixing ratio, weight of water vapour in dry air (g/kg), I - enthalpy I(1+x) of mixture dry air (1) and water vapour (x), WVP - vapour pressure in moist air, SWVP - saturation vapour pressure of moist air with respect to water (or to ice).###################################Higro-Kalk KALKULATOR WILGOTNOCI LAB-ELProgram KALKULATOR WILGOTNOCI LAB-EL pozwala na prowadzenie przelicze rnych parametrw opisujcych klimat. Obliczenia takie wykonuje si np. w meteorologii, przy projektowaniu klimatyzacji pomieszcze, w procesach technologicznych w przemyle oraz w laboratoriach metrologicznych (np. podczas prowadzenia wzorcowania przyrzdw pomiarowych). Znajomo okrelonego zestawu danych wejciowych umoliwia obliczenie pozostaych parametrw klimatu.Program KALKULATOR WILGOTNOCI LAB-EL oblicza niepewnoci wynikw, ktrych rdem s zarwno niepewnoci danych wejciowych (wprowadzane przez uytkownika w ramce danych wejciowych), jak i niepewnoci wzorw wykorzystanych do oblicze wilgotnoci. Wyniki oblicze s wane odpowiednio w kolumnie Nad wod albo Nad lodem w zalenoci od wystpowania wody albo szronu (lodu) w higrometrze punktu rosy lub psychrometrze. Moliwe jest wprowadzanie i obliczanie nastpujcych wielkoci: DP - temperatura punktu rosy, FP - temperatura punktu szronu, RH - wilgotno wzgldna odniesiona do stanu nasycenia nad wod (lub lodem), T - temperatura powietrza, Tw/Ti - temperatura termometru mokrego pokrytego wod (lub lodem) w psychrometrze, P1 - cinienie powietrza panujce w punkcie 1, w ktrym s okrelone wprowadzane dane wejciowe, P2 - cinienie powietrza panujce w punkcie 2, w ktrym s obliczane wyniki, PPMV - zawarto objtociowa pary wodnej w suchym powietrzu (ppm, czci milionowych), PPMW - zawarto wilgoci, stosunek masy pary wodnej do masy suchego powietrza (ppm, czci milionowych), x - zawarto wilgoci, stosunek masy pary wodnej do masy suchego powietrza (g/kg), I - entalpia I(1+x) mieszaniny powietrza suchego (1) i pary wodnej (x), WVP - cinienie pary wodnej znajdujcej si w wilgotnym powietrzu, cinienie czstkowe pary wodnej, SWVP - cinienie nasyconej pary wodnej zawartej w wilgotnym powietrzu nad wod (lub lodem).
Price USD 0
License Free
File Size 12.02 MB
Version 1.2
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone3gs, ipadwifi, ipad3g, ipodtouchthirdgen, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g