Kvalitet Vazduha U Republici Srbiji

PROJEKAT IPA 2012 "Establishment of an integrated environmental monitoring system for air and water quality" deo " Supply of ICT equipment and software for Air Quality Monitoring System" ima za glavni cilj da omoguci nadleznoj nacionalnoj instituciji, Agenciji za zastitu zivotne sredine, prikupljanje, azuriranje i obradu rezultata automatskog monitoringa kvaliteta vazduha iz drzavne mreze automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha za potrebe izvestavanja na nacionalnom i EU nivou. Cilj projekta je takode da za javnost obezbedi prikaz rezultata automatskog monitoringa kvaliteta vazduha, u realnom vremenu, iz drzavne i lokalnih mreza sa podrucja Vojvodine, Panceva i Beograda. Pored Agencije, kao krajnjeg korisnika, u Projektu ucestvuju Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zastitu zivotne sredine, Novi Sad, Sekretarijat za zastitu zivotne sredine Grada Panceva i Gradski zavod za javno zdravlje Beograd. Projekat je realizovan kao distribuirani sistem sa centralnim serverom u Agenciji za zastitu zivotne sredine i odgovarajucim vezama sa centrima postojecih lokalnih mreza u Novom Sadu, Pancevu i Beogradu. Zakonska osnova Oblast kvaliteta vazduha u Republici Srbiji je uredena postojecom domacom regulativom. Krovni zakon je Zakon o zastiti vazduha ("Sl. gl. RS" br. 36/09 i 10/13). Njegove odredbe, u oblasti monitoringa i ocene kvaliteta vazduha, preciziraju podzakonska akta: Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. gl. RS" br.11/10 , 75/10 i 63/13), Uredba o utvrdivanju programa kontrole kvaliteta vazduha u drzavnoj mrezi ("Sl. gl. RS" br. 58/11), Uredba o utvrdivanju zona i aglomeracija ("Sl. gl. RS" br. 58/11 i 98/12). Mandat Agencija vrsi pracenje kvaliteta vazduha u drzavnoj mrezi, saglasno cl. 13. Zakon o zastiti vazduha. Agencija priprema i objavljuje Godisnji izvestaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji saglasno cl. 67 Zakon o zastiti vazduha.Uspostavljanje drzavnog sisitema za automatsko pracenje kvaliteta vazduha Agencija za zastitu zivotne sredine je prve stanice za automatski monitoring kvaliteta vazduha postavila krajem 2006. godine u Smedervu i Boru. Zakljuckom Vlade Republike od 30.08.2008 Agencija za zastitu zivotne sredine je odredena za odgovornog izvrsioca poslova uspostavljanja i operativnog funkcionisanja sistema za automatski monitoring kvaliteta vazduha u Republici Srbiji. Glavni impuls uspostavljanju nacionalnog automatskog monitoringa kvaliteta vazduha u Republici Srbiji dao je CARDS projekat "SUPPLY OF EQUIPMENT FOR AIR QUALITY MONITORING". Ovim EU projektom je donirana oprema za 28 mernih stanica, kalibracionu laboratoriju, analiticku laboratoruju, jedna mobilna stanica i jedno vozilo. Pripremne aktivnosti i veci deo projekta je realizovan u periodu 2008-2010, a okoncan je 2011. Pored Agencije za zastitu zivotne sredine kljucnu podrsku projektnim aktivnostima dao je Fond za zastitu zivotne sredine. Fond je finansirao pripremu lokacija za postavljanje automatskih stanica, participirao u dogradnji laboratorije za kvalitet vazduha i finansirao nabavku opreme za postavljanje automatskih stanica na lokacijama od interesa a koje nisu bile obuhvacene donacijom. Ukupna finansijska podrska Fonda za zastitu zivotne sredine je uporediva sa EU donacijom.
LicenseFree
Version1
Operating System Android