Aplikacja Zabrze Mobile jest rozszerzeniem funkcjonalnoci istniejcego Systemu Informacji o Terenie, ktra zapewnia dostp do wybranych danych z odniesieniami przestrzennymi.Aplikacja umoliwia uytkownikowi przegldanie kompozycji mapowych oraz dostarcza nastpujce funkcje: Nawigacja w oknie mapy zasig mapy zostanie zmieniony (przesunity, zwikszony, zmniejszony) zgodnie z dziaaniem wykonanym przez uytkownika, Zarzdzanie widocznoci warstw i serwisw. Przykadem jest Ortofotomapa, ktrej tre przedstawiona jest obrazem aerofotograficznym (zwykle zdjcia lotnicze lub satelitarne powierzchni ziemskiej) Dodawanie zewntrznych usug WMS usuga umoliwia rozszerzenie kompozycji mapowych o usugi WMS rejestru usug systemu, Wyszukiwanie adresw oraz dziaek wyszukane obiekty mog zosta zlokalizowane w oknie mapy, Pomiar dugoci linii rysowanej na mapie, Pomiar powierzchni i obwodu poligonu narysowanego na mapie, Udostpnij lokalizacj umoliwia uytkownikowi udostpnianie aktualnej pozycji jako link do aplikacji wywietlajcy wskazane wsprzedne na mapie, Identyfikacja adresw, miejscowoci uytkownik wykorzystujc gest Long Press (dugie nacinicie) na mapie ma moliwo pobrania informacji o obiektach we wskazanym punkcieUwaga:Uywanie GPS dziaajcego w tle moe znacznie zmniejszy ywotno baterii.Mobile Zabrze app is a functionality extension of existing Land Information System, which provides access to selected data with spatial references.This app enables user viewing maps and provides him the following functions: Map window navigation changing map extent based on users action (pan, zoom in, zoom out) Visibility and services layer management. The example is Orthophotomap (usually aerial or satellite photos of earth's surface) Adding external WMS services this service allows user to add map content by adding WMS services. Searching for address and parcels a chosen address or parcel will be displayed in map window. Measure length measures the length of a line drawn on map, Measure area enables measurement of area or outline of a drawn polygon, Current location allows user to share his current position as the link to the application displaying coordinates on the map, Identification of addresses and localities - using gesture Long Press (long press) on the map, you can download information about the objects in the specified point.Disclaimer:Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.
PriceUSD0
LicenseFree
File Size16.11 MB
Version3.0.0
Operating System iOS
System RequirementsCompatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g